Ekosystemy reprezentatywne . Lasy HCVF

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

Drewno martwe w lesie

W ramach prowadzonej racjonalnej gospodarki leśnej Nadleśnictwo podczas prac z zakresu hodowli lasu i pozyskania drewna pozostawia w lesie martwe drzewa zarówno stojące – o ile nie zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, jak i leżące do ich naturalnego rozpadu (proces mineralizacji). Takie drewno jest miejscem bytowania wielu gatunków drobnych zwierząt jak i „magazynem” wody. Leśnicy każdego roku wykonują szacowanie ilości takiego drewna w lesie.

W załączeniu poniżej : Raport z zakresu szacowania ilości stojącego i leżącego drewna martwego

Lasy HCVF

Na terenach Nadleśnictwa zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu potwierdzającego trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie RDLP w Krakowie. Leśnicy co rok dokonują przeglądu stanu tych lasów.

W załączeniu poniżej: Zbiorcze zestawienie oceny stanu lasów HCVF w Nadleśnictwie

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych i lasów HCVF kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: mateusz.albrycht@krakow.lasy.gov.pl