Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenia doskonalące w zakresie przestrzegania zasad BHP dla pracowników ZUL

Dnia 20 lutego 2018 r odbyło się szkolenia w zakresie przestrzegania zasad BHP  przy pozyskiwaniu drewna i wykonywania innych prac w gospodarce leśnej dla Pracowników ZUL z którymi Nadleśnictwo Miechów podpisało umowy na prace leśne w roku 2018. Szkolenie podzielone było na dwie części, pierwsza odbyła się w sali konferencyjnej w siedzibie Nadleśnictwa, dotyczyła  części teoretycznej natomiast na drugi etap uczestnicy przenieśli się na teren Leśnictwa Tunel, gdzie  przeprowadzono zajęcia praktyczne. Program szkolenia obejmował wszystkie aspekty związane z przepisami BHP, prelegentami na spotkaniu byli Pan Jan Karczmarski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Miechów, Pan Dariusz Cuper – Instruktor ds. szkolenia drwali, Pan Mirosław Gręda – Specjalista ds. BHP i Ppoż..

Nadleśniczy, omówił współpracę między Nadleśnictwem oraz ZUL–ami i przedstawił najważniejsze zapisy instrukcji BHP przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Kolejnym prelegentem był Specjalista ds. BHP i Ppoż., przedstawił obowiązki pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz obowiązki pracowników.  Scharakteryzował wybrane wypadki ciężkie i śmiertelne pracowników ZUL w 2017 r na terenie Lasów Państwowych.

Pozostałą część prowadził Instruktor ds. szkolenia drwali poruszył on następujące zagadnienia:

  • Obowiązki ZUL w ramach umów cywilno – prawnych dot. świadczenia prac w zakresie gospodarki leśnej ( dot. BHP ). Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą drwala – operatora pilarki (Rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.08. 2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, Instrukcja bhp przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej –Zarz.Dyr. GLP z 20.04.2012 r 
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki: dopuszczenie do pracy, przygotowanie stanowiska roboczego, czynności zabronione, nadzór, wyposażenie stanowiska pracy.
  • Przygotowanie pilarki do pracy, narzędzia i sprzęt pomocniczy, techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, część praktyczna została zaprezentowana w terenie.
  • W części terenowej zaprezentował, ścinkę drzew trudnych, usuwanie złomów i wywrotów, ściąganie drzew zawieszonych, okrzesywanie drzew ściętych.

Szkolenie zostało zakończone integracyjnym ogniskiem, a całość szkolenia przebiegała w przyjaznej atmosferze.