Asset Publisher Asset Publisher

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie

      Nadleśnictwo  Miechów  informuje, że z dniem  01 kwietnia 2018 r.  weszła w życie nowelizacja  ustawy Prawo łowieckie  (Dz.U.2018, poz. 651),  która  między  innymi  wprowadziła , zmiany w sprawach związanych z szacowaniem szkód łowieckich.                 

     Z dniem 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (tylko w formie pisemnej,  zawierający w szczególności- dane zgłaszającego szkodę, miejsce wystąpienia szkody, rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego, w sprawie szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania dokunują zespoły składające się z przedstawiciela gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela lub posiadacza gruntu rolnego, na terenie którego wystąpiła szkoda.
    Całość procedur związanych z obiegiem dokumentów w procedurze szacowania szkód łowieckich spoczywa na organach gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.  Szacowanie szkody składa się z oględzin (szacowania wstępnego) i szacowania ostatecznego, po zakończeniu szacowania ostatecznego i otrzymaniu protokołu, od którego nie wniesiono odwołania, w terminie 30 dni dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego wypłaca odszkodowanie. 
     Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Resources to get