Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg Ograniczony - Sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu), os. Kolejowe 54B/3 w Miechowie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, os. Kolejowe 54B/3, 32-200 Miechów

Miechów, 26.09.2017 r.

 

                                                           OGŁOSZENIE                                           

 

Skarb Państwa – Nadleśnictwo Miechów w Miechowie os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów na podstawie art. 40a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j Dz.U.2017.788 z dnia 2017.04.14  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U  z dnia 14 października 2013 r. poz.1206) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali wolnych (pustostanów) przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; Pozycja nr 1, str. 84  wykazu BILP nr 8-9 (296-297) z sierpień-wrzesień  2017.

 1. Adres leśny: Nadleśnictwo Miechów, Obręb Książ Wielki, oddział 206, pododdz. k.
 2. Adres ewidencyjny: Gmina  Miechów, Obręb miasto Miechów, działka 2847/1.
 3. Adres nieruchomości: 32-200 Miechów, osiedle Kolejowe 54 B/3.
 4. Numer księgi wieczystej: KR1M/00063713/2.
 5. Powierzchnia działki: 2962 m 2 , udział 5147/98104
 6. Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania: samodzielny lokal mieszkalny w budynku czterorodzinnym składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 39,71 m 2 oraz pomieszczeń przynależnych: pomieszczenia gospodarczego o pow. 11,76 moraz udział w kotłowni
  i ogrodzeniu.
 7. Ogłaszający wskazuje, że lokal mieszkalny podpięty jest do instalacji  sanitarno-kanalizacyjnej znajdującej się na nieruchomości osoby trzeciej, tj. Nadleśnictwa Miechów. Możliwość korzystania z istniejącej kanalizacji sanitarnej uzależniona będzie od zawarcia umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Miechów, której przedmiotem będzie korzystanie z pasa gruntu na działce nr 2847/2 położonej w obrębie nr 0001 Miechów gminy Miechów stanowiącej własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Miechów. Zawarcie tej umowy uzależnione jest od uzyskania przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na w/wym dzierżawę. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres 30 lat za wynagrodzeniem w kwocie netto 220 zł,  płatnym jednorazowo, w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
 8. Wartość nieruchomości została wyceniona na kwotę netto 129 tys zł.

 

Zamiar nabycia wolnego lokalu (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust.9 ustawy, zgłaszają
w formie pisemnego wniosku w terminie do dnia 30 października 2017r. do godz. 9 45 .

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 ustawy
  o lasach. Jeżeli nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, z podaniem podstawy prawnej. Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia przez osobę upoważnioną.
 2. Propozycję spłaty należności, a szczególnie ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność.
 3. Zobowiązanie do zawarcia umowy dzierżawy sieci kanalizacyjnej, na warunkach  wskazanych powyżej.

 

Wnioski należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:

„Zakup pustostanu” w sekretariacie Nadleśnictwa Miechów pok. Nr 8 lub pocztą na adres :

Nadleśnictwo Miechów

32-200 Miechów

Os. Kolejowe 54A

Jeżeli wniosek o kupno zgłosi więcej niż jedna osoba, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ofertowego ograniczonego dla pracowników i  byłych pracowników Lasów Państwowych.

Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 30 października  2017 r. o godz 1000 w świetlicy Nadleśnictwa Miechów.

Nabywca pustostanu ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu preferencyjnego zakupu mieszkania (art. 12 ust. 1 w związku z art. 31, 32, 38 oraz art. 10 ust.1 pkt. 9,
a także art. 21 ust.1 pkt. 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz Nadleśnictwa Miechów w Miechowie os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów tel. 41/3825003 w godz 8 00 – 14 00  w dni robocze.

Materiały do pobrania